Podmienky inzercie

Podmienky inzercie na bazarprezeny.eu

Prevádzkovateľ a poskytované služby:

Prevádzkovateľom portálu bazarprezeny.eu je fyzická osoba, ktorá poskytuje online inzertné služby na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi.

Používateľ:

1. Inzerent – fyzická alebo právnická osoba predávajúca svoj súkromný majetok alebo využívajúca portál bazarprezeny.eu na sprostredkovanie predaja tovaru vo svojej obchodnej činnosti.

2. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie inzerentov a pod.

Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu bazarprezeny.eu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

3. Využívanie služieb portálu bazarprezeny.eu je možné len po súhlase používateľa s podmienkami inzercie.

4. Služby portálu bazarprezeny.eu sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb bazarprezeny.eu nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb. Počet pridaných inzerátov súkromného používateľa v kategóriách je neobmedzený.

5. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží používateľovi odplata.

6. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy mail@bazarprezeny.eu.

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa úst. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli bazarprezeny.eu dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s úst. zákona o ochrane osobných údajov.

2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov produktov prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu alebo tretích osôb.

4. Údaje o používateľoch portálu bazarprezeny.eu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

5. Používaním služby používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

1. Využívanie služieb portálu bazarprezeny.eu nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.

2. Používatelia môžu využiť na prihlásenie sa do portálu bazarprezeny.eu tiež svoj účet na sociálnej sieti Facebook.

3. Registrovaní používatelia ale tiež používatelia, ktorí na svoje prihlásenie používajú svoj účet na facebooku môžu pridávať a editovať inzeráty a využívať tiež doplnkové služby ako napr. hodnotenie používateľov.

4. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú cez odkaz, ktorý im bude odoslaný na vopred zadanú

e-mailovú adresu.

5. Používateľ registráciou v systéme bazarprezeny.eu dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti.

2. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

3. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto podmienok inzercie.

Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu bazarprezeny.eu, v opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti používateľovi.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári bazarprezeny.eu, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii „Môj účet“. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému účtu na sociálnej sieti Facebook (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto konta.

4. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

Správanie sa používateľov

1. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli bazarprezeny.eu a ním pridávané inzeráty budú v súlade s podmienkami inzercie, t.j., že jeho konanie bude v súlade s podmienkami inzercie.

2. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

b. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na bazarprezeny.eu.

4. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto podmienkam. Užívateľ nesmie služby portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných správcom.

5. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto podmienkam. Užívateľ nesmie služby portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných správcom.

Pridávanie inzerátov a hodnotenie

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na bazarprezeny.eu,

1. Záložka „Pridať inzerát zdarma“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie.

2. Inzerát je automaticky platný po dobu 30 dní, pokiaľ ho samotný používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

3. Používateľ súhlasom s podmienkami pri pridaní inzerátu súhlasí so zdieľaním inzerátu medzi ostatnými inzerátmi na portáli bazarprezeny.eu a tiež súhlasí, že jeho inzerát bude môcť byť zdieľaný v prípade záujmu iným inzerentom cez facebookový účet.

4. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu bazarprezeny.eu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s podmienkami inzercie, považuje sa konanie používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s podmienkami inzercie.

5. Prihlásení používatelia majú možnosť ohodnotiť používateľov, od ktorých už v minulosti kúpili tovar a hodnotením dávajú spätnú väzbu pre používateľov, ktorí od daného predávajúceho tovar ešte len plánujú zakúpiť. Hodnotenie prebieha priradením počtu kvietkov danému používateľovi, čím viac kvietkov daný používateľ má, tým je kvalitnejší a dôveryhodnejší a menej ohrozujúci pre kupujúceho. Používateľ nesmie hodnotiť iného používateľa so zámerom poškodiť ho bez dôvodu t. j. – dať niekomu nízky počet kvietkov bez príčiny, z pomsty, zo závisti a pod. Táto služba slúži na skvalitnenie obchodu a pre nakupovanie bez podvodov nie na bezdôvodné osočovanie.


Na portáli bazarprezeny.eu je zakázané inzerovať:

o audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,

o kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,

o propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drôg,

o inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),

o erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky- livechat, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí,

o bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,

o pohonné hmoty.

o webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;

o chudnutie;

o Multilevel a provízne systémy;

o E-mailing a iné bezprácne zárobky;

o práca s poplatkom vopred;

o eKnihy;

o pôžičky, úvery a hypotéky, exekúcie, oddlženie;

o bitcoiny, litecoiny.

Ďalej je zakázané do inzerátov písať:

- slová typu "akcia", "zľava" a pod.

- slová či texty písané veľkým písmom

- hanlivé, urážlivé a neslušné slová

- nevhodné, neslušné alebo iné nesúvisiace obrázky

- zakázané znaky viac ako je bežné v texte (!?_+*)

Administrácia inzerátov

1. V systéme bazarprezeny.eu môže používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Môj účet -> Inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu, v prípade, že užívateľ nie je zaregistrovaný, svoj inzerát môže upravovať cez odkaz uvedený v e-maily, ktorý mu po pridaní inzerátu zaslal prevádzkovateľ.

 

Zviditeľnenie inzerátov

Tento bazár ponúka možnosť zviditeľnenia inzerátu pomocou SMS. Po zviditeľnení -  posunutí nad ostatné inzeráty a zaradení do kategórie prémiových inzerátov sa ihneď po odoslaní SMS bude tento inzerát zobrazovať prednostne pred ostatnými, a to tak, že bude zaradený do kategórie prémiových inzerátov.

Zviditeľnenie inzerátu je spoplatnené sumou 1,20€ vrátane DPH a platí 7 dní.

bazarprezeny.eu si vyhradzuje právo na odstránenie všetkých - aj zviditeľnených inzerátov, ktoré porušujú pravidlá inzercie a pridávania inzerátov bez nároku na vrátenie sumy za zviditeľnenie inzerátu.

Službu zviditeľnenie inzerátov na portáli bazarprezeny.eu zabezpečuje:


Fortumo OÜ

Ülikooli 6a

51003, Tartu

Estonia

 

Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

a. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,

b. porušenia podmienok inzercie,

c. na vlastnú žiadosť používateľa.

d. z dôvodu poškodzovania poskytovateľa alebo iného používateľa.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) či samotného používateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania poskytovateľa, iného používateľa alebo porušenia podmienok inzercie.

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu bazarprezeny.eu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb portálu ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľom či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu bazarprezeny.eu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu bazarprezeny.eu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu bazarprezeny.eu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť bazarprezeny.eu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál bazarprezeny.eu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli bazarprezeny.eu, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

 


Reklamačný poriadok

1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese mail@bazarprezeny.eu.

2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

3. Prevádzkovateľ portálu bazarprezeny.eu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na portáli bazarprezeny.eu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bazarprezeny.eu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv používateľov, ktoré vyplývajú z objednávky platených služieb.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia podmienok inzercie. Je v záujme používateľa, aby priebežne sledoval znenie podmienok. 
Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb portálu po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.